Lelystad Airport

Ontwikkelingen Lelystad Airport

14-12-2016 In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwt staatssecretaris Dijksma voor een mogelijke vertraging bij het in gebruik nemen van Lelystad Airport als passagiersluchthaven. VNO-NCW, waarbij de BAN vertegenwoordigd wordt, en Bedrijfskring Lelystad , zullen bij de Alderstafel en de andere platforms met de overheid druk blijven uitoefenen om toch zo snel als mogelijk de uitgebreide luchthaven in gebruik te nemen.


De werkzaamheden aan de uitbreiding van de luchthaven en aan de infrastructuur in de omgeving van de luchthaven zullen gewoon doorgang vinden, zo verzekeren alle bij de luchthavenontwikkeling betrokken partijen. Bron: www.bedrijfskring.nl & www.lelystad.nl

 

 

 

 

lelystad airport2 V2O

 

V2O Bijeenkomst: 7 oktober

Het programma van V2O op  7  oktober

  • 14:00 – 15:00 uur Ontvangst en registratie op het centrale plein van Hans & Grietje
  • 15:00 uur  Woord van welkom door dagvoorzitter Ron van Gent, directeur VNO/NCW midden
  • 15:10 uur Hans Dielissen (eigenaar Hans & Grietje) over kansen, mogelijkheden en doorzettingskracht en ondernemerschap
  • 15:20 uur In de drie ‘vleugels’ worden nu presentaties gehouden over de drie thema’s. U als gast mag blijven zitten, de sprekers zullen van plaats wisselen. Laat u vooral verrassen! Uw vragen aan de sprekers kunt u kwijt tijdens het netwerkmoment.
  • 16:30 uur De gedeputeerde van Gelderland, Bea Schouten en de gedeputeerde van Flevoland, Jaap Lodders zullen nu gezamenlijk het programma samenvatten
  • 17:00 uur Tijd voor een informele netwerkborrel in een sprookjesachtige entourage.

Hoofdthema: Verbinding   
V2O staat voor View to Opportunities, vrij vertaald; ‘het uitzicht op mogelijkheden’. Deze bijeenkomst, voor en door de bedrijvenkringen van de Noord-Veluwe en Flevoland, wordt dit keer georganiseerd door De Diamant van Midden-Nederland. Het accent ligt op mogelijkheden zien en kansen benutten tussen het 'oude en nieuwe land'. Kortom; elkaar ontmoeten en verbinding maken!

De drie thema’s en hun sprekers
Groei/groen: Op een bijeenkomst die als vertrekpunt heeft “View To Opportunities” mag de Floriade 2022 simpelweg niet ontbreken! Met een kakelverse Floriade BV wordt door directeur Tuinbouw & Financiën, Jan Willem Griep, vertelt hoe Floriade 2022 is georganiseerd, hoe de samenwerking met (lokaal) bedrijfsleven wordt ingevuld en wat dat voor opportunities oplevert!.  
Bereikbaarheid: De wereld ligt aan onze voeten, maar dan moet je er wel kunnen komen! In deze tijden, waarin we gelukkig zien dat het dieptepunt van de recessie achter ons ligt, zien we helaas ook steeds meer knelpunten waar het de bereikbaarheid betreft. Arno van Dijk van EVO geeft inzage in de problemen van de diverse knelpunten in onze regio. Denk aan de Nijkerkerburg, de Elburgerbrug, Kornwerderzand, Roggebot maar ook de doorstroming A28.  Wat betekenen deze knelpunten voor het bedrijfsleven, en wat kunnen we er aan doen?
Zakelijk toerisme: Jean-Jacques Jouret is projectleider Congresbureau Regio Zwolle en commercieel manager van Landstede. Hij neemt u mee in de wondere wereld van het zakelijk toerisme. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de kansen en mogelijkheden van Lelystad Airport en onze prachtige Veluwe. Hoe kunnen we verbinden? Wat is nou exact zakelijk toerisme en wat kan het voor u als ondernemer betekenen?


Oproep BAN Leden: Graag komen wij met oog op de komst van Lelystad Airport in contact met leden die in of voor de luchthavensector werken!

______________

 

Luchthaven Lelystad - Airport in ontwikkeling

De commissie ‘Airport in Ontwikkeling’ heeft tot doel een katalysator te zijn voor Flevolandse bedrijven die willen participeren in de ontwikkeling van Lelystad Airport. Op dit moment richt de commissie zich op de mogelijkheden om aan te sluiten bij de lopende aanbestedingen. De aanbesteding van het eerste perceel (het asfalt) is al in de eindfase.

Voor de percelen 2A en 2B (het terminalgebouw en de dienstverlening) lopen de procedures nog en men verwacht in het 2e kwartaal daar meer uitsluitsel over te kunnen geven.

Op 13 november heeft de commissie ‘Airport in Ontwikkeling’ een middag georganiseerd met als doel de mogelijkheden voor lokale partijen tot samenwerking met de partijen die deelnemen aan de tenders te inventariseren. André Opdam en Roelf Houwing begeleidden een interactieve sessie over samenwerkingsvormen en inventariseerden de interesse in een eventueel vervolg. Verschillende partijen gaven aan mogelijkheden te zien om te participeren. De commissie laat het initiatief nu aan de betrokken partijen om dit vervolg in onderling overleg te realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf Houwing (roelf.houwing@smarttenders.nl).

De volgende stap die de commissie ‘Airport in Ontwikkeling’ gaat zetten is om, waar mogelijk, een onnectie te maken met de gegadigden voor de percelen 2A en 2B. De commissie kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verkennen van de mogelijkheden om samen met het Flevolandse bedrijfsleven lokale werkgelegenheid te creëren. Ook is men aangehaakt bij de Luchthaventafel van de Economic Development Board Almere (EDBA). Deze zal een aantal keren per jaar bij elkaar komen.

De belangrijkste aspecten om concurrerend te participeren in de aanbestedingen is om als bedrijfsleven innovatief te zijn en diensten aan te bieden die aansluiten bij de principes van een Low Cost Airport. De commissie ziet met name goede kansen voor installateurs, bedrijven in de afwerking en verbouwing, horeca, schoonmaak, beveiliging en afhandeling. Wij geven u voor nu het advies mee u te verdiepen in de gevraagde werkzaamheden en voorwaarden die gelden om te mogen werken op een luchthaven.

Nadere informatie over de ontwikkelingen op Lelystad Airport kunt u ook vinden op de website van de Luchthaven: www.lelystadairport.nl/aanbesteding

Hier kunt u ook de desbetreffende factsheets m.b.t. o.a. de aanbesteding vinden.
_____________________

Aanbesteding

 

Op 5 januari 2015 is officieel gestart met het aanbestedingsproces voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. De nieuwe luchthaven wordt aanbesteed in een aantal percelen:

Perceel 1: Lucht- en landzijdige infrastructuurPerceel 2A: Realisatie TerminalgebouwPerceel 2B: Integrale Dienstverlening

De aanbesteding van percelen 1, 2A en 2B verloopt volgens Europese richtlijnen. De percelen worden niet tegelijkertijd op de markt gezet, maar volgtijdelijk naar gelang de benodigde tijdsduur qua bouw. Op 17 december 2015 is het eerste contract onderetekend met aannemer Dura Vermeer voor de realisatie van de lucht en landzijdige infrastructuur, voor meer informatie klik hier.

De aanbestedingen verlopen via Tenderned. Afhankelijk van de fase in de aanbesteding zijn de documenten deels openbaar en deels alleen zichtbaar voor bepaalde partijen. Voor een directe doorschakeling naar TenderNed klik hier. Op TenderNed kunt u zoeken op ‘Lelystad Airport’ en verschijnen alle relevante documenten.

Wilt u meer informatie over de aanbesteding en de bijbehorende processen/systemen, bekijk dan onderstaande factsheets.

_____________________________________________________________________________________________________________________

21 januari 2015

 

Lelystad Airport: de laatste ontwikkelingen. 

 

Samen met zeven regionale bedrijfskringen, VNO-NCW Midden en De Maatschappij organiseeerde BAN op 3 oktober 2014 een inspirerende bijeenkomst met de titel ‘Runway2Opportunities’.

Het thema van deze bijeenkomst was de economische betekenis van Lelystad Airport in ontwikkeling: wat kan dit voor uw onderneming betekenen en welke kansen liggen er op korte en middellange termijn?  Aanleiding voor de organisatie van dit evenement is het voorgenomen besluit om Lelystad Airport te ontwikkelen tot twin airport van Amsterdam Airport Schiphol. Dit kan een belangrijke economische impuls betekenen voor de regio in een straal van circa 70 km rondom de luchthaven.

Voor ons was het evenement een succes. Op de bijeenkomst en daarna hebben wij u een terugkoppeling op enkele onderdelen toegezegd. Een van de belangrijkste onderdelen betrof de aanbestedingsprocedure van de verschillende kavels. 

 

Een belangrijk onderwerp is het aanbestedingsbeleid van de Luchthaven, waarin nadrukkelijk is gekozen voor Best Value Procurement.

De uitgangspunten hierbij zijn:

- de meeste waarde voor de laagste prijs

- maximaal gebruik maken van de expertise van de opdrachtnemer en opdrachtgever

- denken vanuit het gezamenlijk belang (win-win)

- luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie

- gebruik maken van dominante informatie

- vergroten van winst voor de leveranciers

- minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties

- gezamenlijk risicodossier en frequente rapportages

- verminderen van risico’s door gebruik expertise en transparantie.

 

Lelystad Airport heeft een praktische factsheet opgesteld over de aanpak: link factsheet

 

Het dossier, en daarmee de besluitvorming, zal dit voorjaar in de Eerste Kamer aan de orde komen. Alle betrokkenen vertrouwen erop dat de uitbreiding van Lelystad Airport doorgaat en dat nog in 2015 met de eerste voorbereidende activiteiten wordt begonnen.  

 

Onze collega - bedrijfskring, Bedrijfskring Lelystad BKL, zal zich inspannen om dit jaar met alle op de Airport gevestigde en te vestigen bedrijven in gesprek te gaan. De doelstelling is om als één gesprekspartner voor overheden en luchthaven op te treden en vanuit die rol effectief te communiceren. Daarnaast willen zij graag met de bedrijfskringen uit de omliggende gemeenten samen optrekken om de positie van de lokale ondernemers bij de uitbreiding van Lelystad Airport te versterken en voor de toekomst te bestendigen.

 

Via deze pagina zullen wij u geregeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen en diverse links opnemen die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn. Natuurlijk kunt u ook reageren op onze publicaties en kennis delen. Wij hechten veel waarde aan samen ondernemen, lokaal voor lokaal. Wij leiden geen tenders, maar willen graag een bijdrage leveren aan de makel- en schakelfunctie om partijen te verbinden. 

Tot slot wijzen wij u graag op de website van de Luchthaven Lelystad waar regelmatig belangrijke informatie gepubliceerd wordt.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 juni 2014

 

Informatieavond Lelystad Airport

 

Op dinsdag 24 juni vindt er voor de inwoners van Noordoostpolder en Dronten een informatieavond plaats over de groeiplannen van Lelystad Airport en de daarbij horende voorgestelde vliegroutes. De bijeenkomst vindt plaats in De Meerpaal in Dronten van 18.30 tot 21.15 uur. Het Ontwerp luchthavenbesluit en Millieu Effect Rapportage (MER) liggen ter inzage van 20 juni tot en met 31 juli 2014.

 

Het kabinet heeft bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthaven Lelystad. De wijze waarop dat gaat gebeuren, is besproken met de regionale partijen aan de Alderstafel. Deze heeft daarover begin 2012 een advies aan de Staatssecretaris en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht. Ter uitvoering van dit advies hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Als onderdeel van deze aanvraag zijn een ondernemingsplan en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.

 

Programma

Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport. Daarnaast is
er een vraag- en antwoordsessie met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, is de informatiemarkt geopend.
Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht.

 

Meer informatie

Meer informatie (over andere informatieavonden) vindt u op de website van de Alderstafel: www.alderstafel.nl.  Uitgebreide inforamtei over het ontwerp luchthavenbesluit en het MER is beschikbaar op www.centrumpp/nl onder het kopje "lopende projecten". Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over het ontwerp luchthavenbesluit? Dan kunt u bellen met het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070-4566480.


 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 april 2014

Ontwikkeling Lelystad belangrijk voor groei mainport Schiphol

 

De economische ontwikkeling van de mainport Schiphol is van vitaal belang voor Nederland. Om op Schiphol de (selectieve) groei te kunnen accommoderen, is een gefaseerde ontwikkeling van Lelystad Airport nodig.

Dit staat in het ondernemingsplan voor Lelystad Airport dat Schiphol Group heeft opgesteld als invulling van de afspraken aan de Alderstafel Schiphol (2008) en Lelystad (2012). Uit deze afspraken en de verwachte groei van Schiphol volgt dat het vernieuwde Lelystad Airport in 2018 open moet gaan. Hierna zal Lelystad Airport zich gematigd en gefaseerd ontwikkelen.

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Schiphol selectief te ontwikkelen. Schiphol komt met de voorgestelde ontwikkeling van Lelystad Airport de afspraken na van het Aldersakkoord 2008. Met luchtvaartmaatschappijen, bewoners, luchtverkeersleiding, overheden en Schiphol is afgesproken dat Lelystad Airport de groei op Schiphol gaat ondersteunen als alternatief voor het niet-mainportgebonden verkeer (evenals Eindhoven Airport). De regionale capaciteit moet beschikbaar zijn als Schiphol 90% van 510.000 vliegtuigbewegingen bereikt (de zogenoemde signaleringsgrens). Het kabinet heeft deze afspraken opgenomen in de Luchtvaartnota 2009 en in 2012 nogmaals bevestigd. Lelystad Airport gaat ruimte bieden aan vluchten naar Europese (toeristische) steden en regio’s.

‘De ontwikkeling van Lelystad is van belang voor de groei van mainport Schiphol. Door deze investering kan Schiphol een concurrerende internationale mainport in een concurrerende regio blijven’, aldus Jos Nijhuis, CEO van Schiphol Group.

Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten voldoende interesse hebben voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. Hiervoor moeten de ticketprijzen concurrerend zijn en het aanbod van bestemmingen vergelijkbaar met andere regionale luchthavens. Door financiële prikkels, adequate faciliteiten en bijbehorende lage havengelden, verwacht Schiphol Group dat Lelystad Airport een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Schiphol Group verwacht – gezien de groei van de luchtvaart en de investeringen in vliegtuigen - dat luchtvaartmaatschappijen bij realisatie van Lelystad Airport voldoende interesse zullen tonen.

De ontwikkeling van Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten. Onderstaande tabel geeft - uitgaande van een basisgroeiscenario - daarvan een overzicht.

JaarMarktverwachting verkeersvolumeBenodigde faciliteiten Investeringen (prijspeil 2013)
2018 Opening, opstartfase Aanleg start- en landingsbaan met rijbanen, platform, systemen voor luchtverkeersleiding, terminal en parkeerfaciliteiten EUR 58 miljoen
2023 10.000 vliegtuigbewegingen en 1,5 miljoen passagiers per jaar Uitbreiding rijbanen, platform, terminal en parkeren EUR 12 miljoen
2033 25.000 vliegtuigbewegingen en 3,7 miljoen passagiers per jaar Uitbreiding rijbanen, platform, terminal en parkeren EUR 20 miljoen
2033-2043 Doorgroeien naar 45.000 vliegtuigbewegingen en 6,7 miljoen passagiers per jaar    

 

Verwachting groei

Gedurende de opstartfase tot 2023 zal de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers naar verwachting gematigd zijn. Dit is in lijn met de huidige marktinteresse, vermindert het risico op een mogelijke negatieve impact op de mainport, voorziet in een gewenningsperiode voor de luchthavenprocessen en biedt ruimte voor bedrijven op Lelystad Airport om hun bedrijfsvoering aan te passen. Door marktontwikkelingen kan de groei sneller of langzamer plaatsvinden en kunnen de investeringen in Lelystad Airport eerder of later nodig zijn.

Schiphol Group verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie te kunnen realiseren (bij een laag groeiscenario van ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). De investeringen en aanloopverliezen zijn bij dat scenario rond 2035 terugverdiend. Dergelijke terugverdientijden zijn gebruikelijk voor kapitaalintensieve investeringen in (luchthaven-)infrastructuurprojecten. Bij een versnelde groei van vliegverkeer op Lelystad zal uiteraard eerder een positieve exploitatie worden gerealiseerd en is de terugverdientijd korter.

Afspraken Alderstafel

In 2008 hebben omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartsector afspraken gemaakt over de groei van Schiphol. Partijen hebben afgesproken dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Daarnaast is afgesproken regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad in te zetten om 70.000 vliegtuigbewegingen per jaar te accommoderen. De doelstelling is dat Schiphol haar functie als mainport van Nederland verder kan versterken door specialisatie van de luchthaven op hub- en mainportgebonden verkeer. De regionale luchthavens gaan dan een alternatief bieden aan het niet noodzakelijkerwijs aan de mainport gebonden verkeer.

Procedure

Schiphol Group heeft het ondernemingsplan aangeleverd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een luchthavenbesluit aangevraagd. Dit is nodig om de gewenste ontwikkeling van Lelystad Airport te kunnen starten. Het luchthavenbesluit is voorzien in november 2014. Voorafgaand aan de besluitvorming spreekt de Tweede Kamer eind juni over de ontwikkeling van Lelystad Airport.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lelystad Airport belangrijk voor structuurversterking economie Flevoland en Noord-Veluwe

 

Ondernemers positief over ontwikkeling Lelystad Airport

VNO-NCW Midden en de bedrijvenkringen van Flevoland en Noord-Veluwe benadrukken het belang voor de regio van de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport.    

Vanwege de gestage groei van Schiphol en het bereiken van het maximaal toegestaan aantal vliegbewegingen in de nabije toekomst heeft het kabinet voormalig minister, de heer Hans Alders de opdracht gegeven om de 2e kamer te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthaven Lelystad.

‘De Alderstafel Lelystad’ heeft als taak om na overleg met regionale en lokale bestuurders, het ministerie van Defensie, de luchtvaartsector, omwonenden- en andere belangenorganisaties een breed gedragen advies uit te brengen aan het kabinet over deze ontwikkeling van Lelystad Airport.

 

De uitbreiding van de werkgelegenheid en economische structuurversterking met de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport zijn van groot belang voor de regio. Daarbij zullen er tevens kansen ontstaan voor nieuwe technische, luchtvaart gerelateerde onderwijsrichtingen op MBO- en HBO-niveau.   

De verwachting is dat met de groei van Lelystad Airport de reeds ingezette trend zich doorzet en zich steeds meer (internationale) bedrijven vestigen op de luchthaven.

 

Mede namens:

De bedrijvenkringen van Flevoland uit: Almere, Biddinghuizen/Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

De bedrijvenkringen van Noord-Veluwe uit: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.